Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o vstupenky na koncert skupiny BUTY pořádaného 14.8. 2022 v Moravských Budějovicích

(dále jako „Pravidla“)
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je JaroNet - services s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1, 11000,07226462 zapsaná pod spisovou značkou C 297079 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“). 


Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: marketing@jaronet.cz, +420 561 205 500


 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o vstupenky na koncert skupiny BUTY pořádaného 14.8. 2022 v Moravských Budějovicích, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.


 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Meta a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Facebook / Meta vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

 • občanství v České republice;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Meta;

 • dodržování podmínek sítě Facebook / Meta po celou dobu trvání soutěže.


 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.


 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 1. Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář se správnou odpovědí na otázku jakou nejvyšší rychlost stahování nabízíme u našeho prémiového bezdrátového připojení na webu www.jaronet.cz.

 2. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.


 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 12. 08. 2022 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 13. 8. nejpozději v 11:00 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.


 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.


 1. Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: 2 vstupenky na koncert skupiny BUTY pořádaného 14.8. 2022 v Moravských Budějovicích MKS Beseda. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.


 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástrojehttps://app.randompicker.com.

 2. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 12 hodin od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.


 1. Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.


 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 


 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 


 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Meta, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 • Jako správce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na http://oou.cloud/katalog/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu správce a jednotlivých účelů zpracování.


Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Jana Velebova, e-mail: jana.velebova@jaronet.cz


 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.


 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky nebo komentáře) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci).